Ủy ban toàn đảng kêu gọi B.C thay thế RCMP bằng lực lượng cảnh sát tỉnh

Một ủy ban toàn đảng của B.C. đang kêu gọi tỉnh loại bỏ cảnh sát hoàng gia RCMP trong tỉnh và thay thế bằng lực lượng cảnh sát cấp tỉnh.

Khuyến nghị được đưa ra khi ủy ban đang vật lộn giải quyết những lo ngại về phân biệt chủng tộc liên quan đến cảnh sát trong tỉnh.

Báo cáo viết: Tầm nhìn của ủy ban về trị an và an toàn công cộng bao gồm: đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với cảnh sát và các dịch vụ an toàn công cộng với sự giám sát, quản trị, đào tạo và chính sách nhất quán,”.

Trong báo cáo, ủy ban nhấn mạnh việc chuyển qua công an cấp tỉnh không phản ánh hiệu quả làm việc của các cán bộ RCMP.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan