Chính phủ New Brunswick cung cấp cho một số người lao động thêm 3 đô la mỗi giờ

Chính phủ New Brunswick đang đề nghị trả thêm 3 đô la tiền lương mỗi giờ cho một số công nhân cung cấp dịch vụ cho những cư dân dễ bị tổn thương.

Việc tăng tiền tạm thời cho những người lao động kiếm được ít hơn 18 đô la mỗi giờ có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng 3.

Việc điều chỉnh lương dành cho nhân viên hỗ trợ tại nhà, nhân viên tại các nhà tập thể và nơi tạm trú cho người vô gia cư, nhân viên trong ngân hàng thực phẩm và bếp súp, và những người cung cấp dịch vụ can thiệp bạo lực gia đình.

Bộ trưởng Phát triển Xã hội Bruce Fitch cho biết hơn 8.000 công nhân đủ điều kiện tham gia chương trình, theo ông sẽ tốn khoảng 8 triệu đô la.

Ông cho biết quy trình nộp đơn tương tự như quy trình được chính phủ sử dụng trong những tháng đầu tiên của đại dịch để tạm thời tăng lương.

New Brunswick Coalition for Pay Equity (tạm dịch Liên minh tiền lương công bằng) đang hoan nghênh chính phủ về việc tăng cường tạm thời.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan